Toggle navigation Головна
Пошук

Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

22.02.2014 12:14

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Гогунська Ганна Василівна, студентка Національного університету Державної податкової служби України


В умовах переходу до ринкових форм господарювання фінансова діяльність підприємств відіграє важливу роль у забезпеченні їх стабільного функціонування і розвитку. Кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, фінансовий стан як свого підприємства так і підприємств-партнерів. На сьогодні наукова думка не має загальноприйнятої точки зору з приводу чіткого визначення сутності поняття «фінансовий стан підприємства», дослідження переважно зосереджуються тільки на окремих його елементах. Тому необхідним є уточнення сутності поняття «фінансовий стан підприємства». 

Останнім часом проблема управління фінансовим станом підприємства стоїть у центрі уваги сучасних наукових досліджень. Серед науковців, які досліджували фінансовий стан підприємств, слід виділити таких як A.M. Поддєрьогіна, А.Г. Загороднього, Г.Л. Вознюка, Т.С. Смовженко, М.Я. Коробова, Е.А. Маркар'яна, Г.П. Герасименко, Т.А. Обущака

Розглядаючи сутність поняття "фінансовий стан підприємства" з точки зору науковців, слід відзначити, що єдиної думки з у даному питанні не існує і до сьогодні. Автори  Фінансового словника А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко, трактують фінансовий стан — як стан економічного суб'єкта, що характеризується наявністю в нього фінансових ресурсів, забезпеченістю коштами, необхідними для господарської діяльності, підтримання нормального режиму праці та життя, здійснення грошових розрахунків з іншими економічними суб'єктами. Але це визначення не повною мірою визначає сутність даного поняття. [1]

Поддєрьогін А.М. розглядає це поняття так: фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства [3].

На основі результатів дослідження Т.А. Обущак у своїй статті “Сутність фінансового стану підприємства” запропонував таке трактування цього поняття: фінансовий стан підприємства – це сутнісна характеристика діяльності підприємства у певний період, що визначає реальну та потенційну можливість підприємства забезпечувати достатній рівень фінансування фінансово-господарської діяльності [2].

Г.В. Савицька  наводить таке визначення: «Фінансовий стан підприємства - це економічна категорія, що відображає стан капіталу в процесі його кругообігу і спроможність суб'єкта до саморозвитку на фіксований проміжок часу»[4]. Але багато науковців не погоджуються з таким визначенням. 

Існує думка, що найкраще фінансовий стан підприємства визначається елементами його економічної діяльності:

- прибутковістю роботи підприємства; - оптимальністю розподілу прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства після сплати податків і обов’язкових платежів; - наявністю власних фінансових ресурсів не лише мінімально потрібного рівня для організації виробничого процесу і процесу реалізації продукції; - раціональним розміщенням основних і обігових фондів;

- платоспроможністю та ліквідністю.

Слід відзначити, що фінансовий стан підприємства є результатом всіх форм його діяльності як суб’єкта господарювання з одного боку та як результат такої діяльності справляє ключовий вплив у майбутній зміні проявів діяльності підприємства, що формує його подальший поточний стан.

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що у зв'язку із індивідуалізацією підходів до бачення фінансового стану підприємства, на сьогодні, єдиної думки щодо трактування відповідного поняття не існує.  Отже, дослідивши сутність поняття «фінансового стану» окреслимо такі концептуальні основи цього поняття: 

- фінансовий стан – результат фінансово-господарської діяльності підприємства; 

- фінансовий стан – стан економічного суб'єкта, що характеризується наявністю в нього фінансових ресурсів;

- фінансовий стан – є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства; 

-  фінансовий стан – міра забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами й ступінь раціональності їх розміщення. 

Отже, оцінка фінансового стану – невід’ємна частина економічного аналізу діяльності підприємства, без якого неможлива раціональна та ефективна фінансово-господарська діяльність будь-якого суб’єкта господарювання. Враховуючи сказане вище, фінансовий стан – одна з найважливіших сторін господарської діяльності кожного підприємства.Література:

1. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. -3-тє вид.випр. та допов.

2. Обущак Т.А. Сутність фінансового стану підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2007. 

3. А. М. Поддєрьогіна. Фінанси підприємств: Підручник - 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2005. 

4. Савицька Г.В.  Економічний аналіз діяльності підприємства - [2-ге вид., випр. і доп.]. - К. : Знання, 2005. 


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Інші наукові праці даної секції

Конференції

Конференції 2014

Перші економіко-правові дискусії

Економічне спрямування

Юридичне спрямування

Другі економіко-правові дискусії

Економічне спрямування

Юридичне спрямування

Треті економіко-правові дискусії

Економічне спрямування

 • Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами 4
 • Секція 2. Менеджмент 0
 • Секція 3. Маркетинг 0
 • Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит 3
 • Секція 5. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці 0
 • Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит 2
 • Секція 7. Податкова система. Бюджетна система 0
 • Секція 8. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 1
 • Секція 9. Логістика і транспорт 1
 • Секція 10. Світова економіка та міжнародні економічні відносини 3

Юридичне спрямування

 • Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень 0
 • Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право 3
 • Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення 4
 • Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура 9
 • Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право 2
 • Секція 6. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право 0
 • Секція 7. Господарське право. Господарське процесуальне право. Фінансове право. Банківське право 0
 • Секція 8. Інтелектуальна власність та його захист. Інформаційне право 0

Четверті економіко-правові дискусії

Економічне спрямування

 • Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами 10
 • Секція 2. Менеджмент 1
 • Секція 3. Маркетинг 2
 • Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит 3
 • Секція 5. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці 0
 • Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит 6
 • Секція 7. Податкова система. Бюджетна система 1
 • Секція 8. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 1
 • Секція 9. Логістика і транспорт 3
 • Секція 10. Світова економіка та міжнародні економічні відносини 5

Юридичне спрямування

 • Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень 4
 • Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право 1
 • Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення 7
 • Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура 9
 • Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право 3
 • Секція 6. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право 3
 • Секція 7. Господарське право. Господарське процесуальне право. Фінансове право. Банківське право 3
 • Секція 8. Інтелектуальна власність та його захист. Інформаційне право 1

П’яті економіко-правові дискусії

Економічне спрямування

 • Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами 4
 • Секція 2. Менеджмент 3
 • Секція 3. Маркетинг 4
 • Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит 0
 • Секція 5. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці 0
 • Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит 0
 • Секція 7. Податкова система. Бюджетна система 1
 • Секція 8. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 1
 • Секція 9. Логістика і транспорт 3
 • Секція 10. Світова економіка та міжнародні економічні відносини 0

Юридичне спрямування

 • Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень 3
 • Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право 2
 • Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення 0
 • Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура 0
 • Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право 1
 • Секція 6. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право 0
 • Секція 7. Господарське право. Господарське процесуальне право. Фінансове право. Банківське право 0
 • Секція 8. Інтелектуальна власність та його захист. Інформаційне право 0
©2013-2014. Всі права застережені
При використанні матеріалів сайту
посилання на www.spilnota.org.ua обов’язкове!

 • Головна
 • Конференції
 • Вимоги до конференцій
 • Календар конференцій
Контакти оргкомітету:
Оргкомітет МІК "Наукова спільнота"
а/с 3283, м.Львів
79007
+38(068) 288-23-76 http://www.spilnota.org.ua
@:

Интернет реклама УБС

Чем можно вылечить грыжу позвоночника амвей, Синусовая брадикардия лечение препараты, Официальный сайт налоговой службы украины програмне забезпечення, Болит косточка на ноге под средними пальцами, Кислотный пилинг для рук в домашних условиях, Шум в голове диастолическое давление повышено, Кровь из заднего прохода после испражнения без боли, Хронический холецистит с синдромом жильбера